N-VA Destelbergen-Heusden tegen monsterproject Damslootmeer.

Op 6 januari 2019, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Natuur, Openbare Werken en Publiek Domein

Op de vergadering van de Commissie Leefmilieu van 8 november was er consensus over de partijgrenzen heen dat het plan om het Damslootmeer ondieper te maken onaanvaardbaar is.

Dit project biedt op geen enkel vlak een meerwaarde voor onze gemeente en kan enkel langdurige en onnoemelijke overlast met zich mee brengen. N-VA raadt bezorgde inwoners dan ook ten stelligste aan via de officiële weg een bezwaarschrift in te dienen en zodoende het gemeentebestuur zoveel mogelijk informatie te verschaffen bij de opmaak van haar dossier. Het college van burgemeester en schepenen kan haar advies voor de Bestendige deputatie van de Provincie pas opmaken wanneer de termijn van het openbaar onderzoek, 19 januari, verstreken is.

Het dossier van het Damslootmeer kan ingekeken worden aan het loket voor de Omgeving in het gemeentehuis van Destelbergen, Dendermondesteenweg 430, tijdens de openingsuren.

Inwoners kunnen nog tot 19 januari 2019 bezwaar indienen per aangetekende brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Dendermondesteenweg 430, 9070 Destelbergen of tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is